Tadasana in the feet

Tadasana 1   Tadasana 2   Tadasana 3   Tadasana 4   Tadasana 5   Conclusion

white space

Mountain Pose will take you years to master!

One thousand things that apply to mountain pose apply to every other pose.

SHARE